Onderwijs

De uitgever

Ellen Gommers


Nieuwsbrief


Voor (aan­ko­men­de) pro­fes­si­o­nals in met name het pri­mair onder­wijs ont­wik­ke­len wij samen met onze auteurs en ande­re part­ners uit­ga­ven. In de vorm van digi­ta­le pro­duc­ten, tijd­schrif­ten, con­gres­sen en natuur­lijk boe­ken

Vrij­wel alle basis­scho­len gebrui­ken pro­duc­ten van ons, zo gebruikt meer dan de helft van de direc­teu­ren WMK en/of Mijn­school­plan voor het maken van plan­nen en bepa­len van de rich­ting voor ver­be­te­rin­gen.
Tijd­schrift Vol­gens Bart­jens en DHH vor­men een onmis­ba­re bron van infor­ma­tie en prak­tische hand­vat­ten voor lera­ren en intern bege­lei­ders.

Belang­rij­ke pro­duc­ten voor belang­rij­ke thema’s:

  • Begaafd­heid
  • Peda­go­giek
  • Soci­a­le vaar­dig­he­den
  • Taal en reke­nen
  • Cul­tuur­edu­ca­tie
  • Mana­ge­ment

Regel­ma­tig kunt u nieu­we arti­ke­len over deze thema’s vin­den op Educatiehelden.nl.
Heeft u idee­ën over op wel­ke manier we dit beter kun­nen doen, of mist u iets in ons aan­bod? Neem dan con­tact op met mij, als uit­ge­ver ben ik steeds op zoek naar de manier waar­op we het beste de pro­fes­si­o­nals in het onder­wijs kun­nen onder­steu­nen in hun werk.