Sociaal Domein

De uitgever

Tieneke Verheijen


Nieuwsbrief


Het soci­aal domein is volop in bewe­ging, en (aan­ko­men­de) pro­fes­si­o­nals zul­len hun vak­ken­nis en pro­fes­si­o­na­li­teit moe­ten blij­ven ont­wik­ke­len om hun vak goed uit te kun­nen oefe­nen. Van Gor­cum biedt stu­den­ten en pro­fes­si­o­nals betrouw­ba­re en betaal­ba­re infor­ma­tie die hun vak­ken­nis snel en effec­tief op peil brengt. Zo kun­nen zij inspe­len op de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en hun cli­ën­ten opti­maal ver­der hel­pen.

(Jeugd)hulpverleners, cli­ën­ton­der­steu­ners, maat­schap­pe­lijk en soci­aal wer­kers en ver­pleeg­kun­di­gen vin­den hier vak­in­for­ma­tie in de vorm van boe­ken, sym­po­sia, trai­ning en tijd­schrif­ten, op met name de vol­gen­de thema’s:
• psy­chi­a­trie
• gehan­di­cap­ten­zorg
• eigen regie
• (inter­cul­tu­re­le) com­mu­ni­ca­tie
• diver­si­teit
• pro­fes­si­o­ne­le ont­wik­ke­ling (coa­ching, super­vi­sie)
• medische ethiek
• psy­cho­so­ci­a­le onco­lo­gie
• logo­pe­die