Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum

 • Voor het (pri­mair) onder­wijs ont­wik­ke­len wij met auteurs en ande­re part­ners digi­ta­le pro­duc­ten, tijd­schrif­ten, con­gres­sen en natuur­lijk boe­ken.
  »
 • Vak­ken­nis voor (aan­ko­mend) soci­aal pro­fes­si­o­nals, zodat zij goed kun­nen inspe­len op de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen en hun cli­ën­ten opti­maal ver­der kun­nen hel­pen.
  »
 • Cul­tuur & His­to­rie zet de cul­tu­re­le rijk­dom van de noor­de­lij­ke pro­vin­cies op de eer­ste plaats en maakt ons bewust van het boei­en­de ont­staan van onze omge­ving.
  »
 • Ruim 800 titels op voor­raad. Betaal met iDe­al, cre­dit­kaart of per fac­tuur. Lage bezorg­kos­ten.
  »

Nieuwsbrief


Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum

Kónink­lij­ke Van Gor­cum: een titel om trots op te zijn. Uit­ge­reikt gekre­gen van­we­ge bewe­zen kwa­li­teit.
Toch zijn we er heel gewoon onder geble­ven. Voor ons staan u en uw wen­sen voor­op.

Bij uit­ge­ve­rij Konink­lij­ke Van Gor­cum ont­wik­ke­len wij infor­ma­tie voor Onder­wijs, Soci­aal domein en Cul­tuur & His­to­rie. Digi­ta­le pro­duc­ten, boe­ken of tijd­schrif­ten; samen met onze waar­de­vol­le auteurs, part­ners en leve­ran­ciers zor­gen wij ervoor dat de con­tent in de best pas­sen­de vorm wordt uit­ge­ge­ven.

Onze uit­geef­teams staan mid­den­in de markt en kun­nen u op alle gebie­den in het uit­geef­tra­ject advi­se­ren. We heb­ben ple­zier in ons werk en daar wil­len we onze klan­ten en leve­ran­ciers in mee­ne­men. Dat biedt een belang­rij­ke basis voor mooie pro­duc­ten en suc­ces­vol­le samen­wer­kin­gen. En daar hou­den we van.

Werken bij Koninklijke Van Gorcum

Mis­sie
Uit­ge­ve­rij Konink­lij­ke Van Gor­cum faci­li­teert stu­den­ten en pro­fes­si­o­nals in het Onder­wijs en het Soci­aal Domein met excel­len­te mul­ti­me­di­a­le con­tent in een leven lang leren. Onze regi­o­na­le uit­ga­ven ver­tel­len het ver­haal van Dren­the.

Visie
Wij wil­len een bij­dra­ge leve­ren aan de kwa­li­teit van (aan­ko­men­de) pro­fes­si­o­nals in soci­aal domein en onder­wijs. Dat doen we door onze doel­groep en hun uit­da­gin­gen goed te ken­nen en samen met hun en part­ners te zoe­ken naar moge­lijk­he­den om hun te onder­steu­nen in hun werk en stu­die; opdat zij zo goed moge­lijk in staat zijn en blij­ven hun belang­rij­ke werk in de samen­le­ving te ver­rich­ten.
We staan mid­den in de samen­le­ving en zijn betrok­ken bij onze (leef)omgeving. We hou­den van Dren­the en het Noor­den en laten ande­ren delen in die lief­de door onze regi­o­na­le publi­ca­ties. We rich­ten onze bedrijfs­pro­ces­sen duur­zaam in en heb­ben oog voor het mili­eu.

Vaca­tu­res