Nieuwsbrief


Docenten service

Veel titels zijn geschikt voor gebruik in het onder­wijs. Infor­ma­tie over beoor­de­lings-exem­pla­ren:

Lees ver­der

Auteurs


Heeft u ken­nis die de moei­te waard is om te delen met ons publiek? Dien dan een publi­ca­tie­voor­stel in.

Als u en de uit­ge­ver het eens zijn gewor­den, bege­leidt de pro­ject­lei­der van het betref­fen­de uit­geef­team u tij­dens het schrijf­pro­ces. Van hem ont­vangt u ook de auteurs­in­struc­tie en aan­le­ver­spe­ci­fi­ca­ties.

Voor en na het ver­schij­nen heeft u con­tact met de mar­ke­teer over de pro­mo­tie van uw boek. Samen zoe­ken we naar de meest effec­tie­ve aan­pak voor de doel­groep. Edu­ca­tie­ve uit­ga­ven wor­den in het voor­jaar extra onder de aan­dacht gebracht bij de rele­van­te oplei­din­gen. In over­leg ver­strek­ken we aan­vul­lend pro­mo­tie­ma­te­ri­aal dat u als pro­fes­si­o­nal ver­der kunt ver­sprei­den.