Nieuwsbrief


Docenten service

Veel titels zijn geschikt voor gebruik in het onder­wijs. Infor­ma­tie over beoor­de­lings-exem­pla­ren:

Lees ver­der

Docenten


Konink­lij­ke van Gor­cum biedt docen­ten, onder­wijs­ont­wik­ke­laars en stu­die­co­ör­di­na­to­ren de moge­lijk­heid om een gra­tis docent­exem­plaar aan te vra­gen van stu­die­boe­ken. Bij een docent­exem­plaar maken wij onder­scheid tus­sen een beoor­de­lings­exem­plaar en een gebrui­kers­exem­plaar. Van een stu­die­boek dat (nog) niet op de ver­plich­te of de aan­be­vo­len lite­ra­tuur­lijst staat kunt u een beoor­de­lings­exem­plaar aan­vra­gen. Van een stu­die­boek dat u gaat gebrui­ken, omdat het ver­plicht is voor­ge­schre­ven bin­nen uw oplei­ding, kunt u een gebrui­kers­exem­plaar aan­vra­gen.
Vraag hier uw beoor­de­lings- of gebrui­kers­exem­plaar aan.

Geef uw mening!
Heeft u een beoor­de­lings­exem­plaar van ons ont­van­gen? Dan zijn we uiter­aard benieuwd wat u ervan vindt! Op het beoor­de­lings­for­mu­lier kunt u aan­ge­ven wat u van de uit­ga­ve vindt en of u het voor gaat schrij­ven aan uw stu­den­ten.