Onderwijs

De uitgever

Ellen Gommers


Nieuwsbrief


Wij ont­wik­ke­len samen met auteurs en ande­re inhou­de­lij­ke spe­ci­a­lis­ten uit­ga­ven waar­mee we (aan­ko­men­de) pro­fes­si­o­nals in het onder­wijs onder­steu­nen in hun werk. In de vorm van digi­ta­le pro­duc­ten, tijd­schrif­ten, con­gres­sen en natuur­lijk boe­ken.
Vrij­wel alle basis­scho­len gebrui­ken pro­duc­ten van ons, meer dan de helft van de school­lei­ders gebruikt WMK en/of Mijn­school­plan voor het uit­voe­ren van kwa­li­teits­be­leid. Tijd­schrift Vol­gens Bart­jenss en DHH vor­men een onmis­ba­re bron van infor­ma­tie en prak­ti­sche hand­vat­ten voor lera­ren en intern bege­lei­ders.
Belang­rij­ke pro­duc­ten voor belang­rij­ke thema’s:

  • Begaafd­heid
  • Peda­go­giek
  • Soci­a­le vaar­dig­he­den
  • Taal en reke­nen
  • Cul­tuur­edu­ca­tie
  • Mana­ge­ment

Regel­ma­tig kunt u nieu­we arti­ke­len over deze thema’s vin­den op Educatiehelden.nl.

Wij spe­len steeds in op nieu­we ont­wik­ke­lin­gen in het onder­wijs. Daar­in wer­ken we graag met des­kun­di­gen samen. Heeft u idee­ën voor nieu­we uit­ga­ven, aar­zel dan niet om con­tact met mij op te nemen!