publicatievoorstel

Een publi­ca­tie­voor­stel met de vol­gen­de onder­de­len vormt een goe­de basis voor:
• de uit­geef­be­slis­sing
• het schrij­ven van het manu­script
• het schrij­ven van het voor­woord
• de pro­mo­tie van het boek

Inhoud
Het boek in het kort
1. Titel en onder­ti­tel
2. Beschrij­ving van de inhoud
3. Hoofd­lij­nen
4. Voor­beeld hoofd­stuk
5. Bij­zon­de­re onder­de­len
6. Omvang
7. De auteur(s)

1. Titel en onder­ti­tel
Een goe­de titel is kort, blijft han­gen en dekt de lading van het boek. Bei­de die­nen actief het
boek te ver­ko­pen en niet alleen beschrij­vend te zijn. Bij voor­keur is de titel sti­mu­le­rend en de
onder­ti­tel infor­ma­tief.

2. Beschrij­ving van de inhoud
Beschrijf in twee á drie alinea’s uw boek. Deze beschrij­ving maakt dui­de­lijk waar het boek over gaat:
• het onder­werp
• de inhoud
• het doel
• bena­de­ring van het onder­werp

3. Hoofd­lij­nen
Geef de hoofd­lij­nen van het boek weer:
• titels van hoofd­stuk­ken
• para­gra­fen
• een kor­te omschrij­ving van de inhoud van de hoofd­stuk­ken

4. Voor­beeld hoofd­stuk
Sluit een repre­sen­ta­tief voor­beeld­hoofd­stuk bij.

5. Bij­zon­de­re ele­men­ten
Gaat het boek bij­zon­de­re onder­de­len bevat­ten, zoals figu­ren, check­lists, kaders, for­mu­lie­ren, of maakt u gebruik van digi­ta­le media?

6. Omvang
Hoe omvang­rijk is/wordt het manu­script? Het aan­tal pagina’s kopij bepaalt u door de vol­gen­de instel­lin­gen te gebrui­ken:
• ander­hal­ve regel­af­stand
• Times New Roman 12 pt.
• mar­ge 2 x 2 x 2 x 2 (cm)
Het aan­tal woor­den kunt u bepa­len door in Word de vol­gen­de stap­pen te vol­gen: Klik in de werk­balk op Con­tro­le­ren en klik ver­vol­gens op de optie [Woor­den tel­len].

7. De auteur(s)
Ver­tel iets over uzelf.
• sluit een kor­te bio­gra­fie bij
• sluit een lijst van eer­de­re publi­ca­ties bij
• hoe zou u uw exper­ti­se uit­leg­gen aan poten­ti­ë­le lezers?
• waar­om kun­nen zij uw boek ver­trou­wen?

De markt
Waar­om is het belang­rijk dat uw boek nu op de markt wordt gebracht? Wie zit­ten er op te
wach­ten en waar­om?

De doel­groep
Hoe­veel men­sen kopen uw boek en wie zijn dat? Op wie richt het boek zich (de pri­mai­re doel­groep) en in
min­de­re mate wie zit­ten er in de secun­dai­re doel­groep? Hoe is deze doel­groep te berei­ken (bij­voor­beeld tijd­schrif­ten, con­gres­sen, web­si­tes)?

Con­cur­ren­tie
Met wel­ke boe­ken gaat uw boek con­cur­re­ren? Waar­in ver­schilt uw boek van deze boe­ken?
Wan­neer er geen ech­te con­cur­rent is, wel­ke boe­ken komen het meest in de buurt?

Ver­koop en mar­ke­ting
Wat zijn de unie­ke eigen­schap­pen van uw boek. Bij­voor­beeld:
• gebruik­te methode/didactische opzet
• case­stu­dies en prak­tijk­voor­beel­den
• inhou­de­lij­ke ver­nieu­wing ten opzich­te van ande­re boe­ken
• aan­slui­ting bij een stu­die­pro­gram­ma
• stijl, toe­gan­ke­lijk­heid, gebruiks­vrien­de­lijk­heid
Beschrijf daar­naast in één zin wat het belang­rijk­ste ver­koop­ar­gu­ment is van uw boek.

Flap­tekst
Een flap­tekst dient men­sen te ver­lei­den om het boek te kopen en te lezen. Uw con­cept-flap­tekst zal meest­al die­nen als basis voor de uit­ein­de­lij­ke flap­tekst en tek­sten voor pro­mo­tie­doel­ein­den. Een flap­tekst beslaat onge­veer 200 woor­den en bevat de vol­gen­de onder­de­len:
• een beschrij­ving van het onder­werp
• een beschrij­ving van de metho­diek of bena­de­ring van het onder­werp
• een beschrij­ving van de doel­groep
• een intro­duc­tie van de auteur(s)

Ver­koop- en pro­mo­tie­kan­sen
Hoe kunt u ons hel­pen bekend­heid te geven aan uw boek? Spreekt u voor groe­pen, schrijft u in
peri­o­die­ken en heeft u con­tac­ten met de media?

Revie­wers
Kent u pro­mi­nen­ten of per­so­nen uit de pri­mai­re doel­groep, die u kunt bena­de­ren om uw manu­script te lezen en te beoor­de­len en even­tu­eel een quo­te kun­nen schrij­ven op de ach­ter­flap?

Plan­ning
Wan­neer ver­wacht u klaar te zijn met het manu­script? Wat is een belang­rij­ke datum om het boek te publi­ce­ren (bij­voor­beeld van­we­ge aan­vang cur­sus)?

U kunt uw publi­ca­tie­voor­stel per e-mail indie­nen via info@vangorcum.nl