Regionaal

De uitgever

Sonja Geurts

Nieuwsbrief


Cul­tuur kleurt de wereld waar­in we leven. His­to­rie maakt ons bewust van het boei­en­de ont­staan van onze (fysie­ke en soci­a­le) omge­ving. Van Gor­cum Cul­tuur & His­to­rie geeft boe­ken uit die het leven ver­aan­ge­na­men en ver­rij­ken. De boe­ken bin­nen dit fonds zijn geschre­ven of samen­ge­steld door men­sen met een pas­sie op het gebied van regi­o­na­le cul­tuur en geschie­de­nis.

Onze uit­ga­ven komen veel­al tot stand door nau­we samen­wer­king met onder meer cul­tu­re­le orga­ni­sa­ties, his­to­ri­sche ver­e­ni­gin­gen, natuur­or­ga­ni­sa­ties, het bedrijfs­le­ven, uni­ver­si­tei­ten en over­heids­in­stel­lin­gen. Samen zor­gen we ervoor dat de uit­ga­ve net dat beet­je meer heeft waar­door ze voor een breed publiek aan­trek­ke­lijk en inte­res­sant is.

Met onze boe­ken wil­len we de cul­tu­re­le en his­to­ri­sche rijk­dom van de noor­de­lij­ke pro­vin­cies op de eer­ste plaats zet­ten.

Wilt u een boek uit­ge­ven over de Noor­de­lij­ke cul­tuur of his­to­rie? Neem dan con­tact met ons op! Wij beoor­de­len graag of uw pro­ject bij ons past. Als we tot de con­clu­sie komen dat dit het geval is, gaan we samen aan de slag om de uit­ga­ve moge­lijk te maken. Wij kun­nen onder­steu­nen bij het aan­vra­gen van sub­si­dies en zul­len u bege­lei­den in het schrijf­pro­ces. U wordt als auteur nauw betrok­ken bij de uit­voe­ring en de pro­mo­tie van uw boek. We kun­nen het ten­slot­te niet alleen, een boek uit­ge­ven is een geza­men­lij­ke inspan­ning waar wij heel veel ple­zier aan bele­ven. Dat ple­zier delen we graag met onze auteurs.

Op de hoog­te blij­ven van onze nieuw­ste uit­ga­ven? Meld je dan aan voor onze nieuws­brief of volg ons op Facebook of Twit­ter. Een over­zicht van onze uit­ga­ven vindt u in onze web­win­kel.

Het Cul­tuur & His­to­rie team:
Son­ja Geurts, Uit­ge­ver: s.geurts@vangorcum.nl
Mir­re Diele­man, pro­ject­lei­der: m.dieleman@vangorcum.nl