Sociaal Domein

 • Eldar, Spreken en zingen
 • Revalidatie na een beenamputatie
 • Waardevolle zorg
 • Organisatie van de gezondheidszorg
 • Supervisie
 • Ontwikkeling van het kind

De uitgever

Tieneke Verheijen


Nieuwsbrief


Vakkennis voor het sociaal domein

Het fonds Soci­aal Domein biedt (toe­kom­sti­ge) pro­fes­si­o­nals in zorg en wel­zijn infor­ma­tie van experts. Zo kun­nen hulp- en zorg­ver­le­ners hun cli­ën­ten en pati­ën­ten opti­maal onder­steu­nen. En goed inspe­len op de snel­le tran­si­ties in hun vak­ge­bied, zoals de decen­tra­li­sa­tie van de jeugd­zorg en de par­ti­ci­pa­tie­wet.

We hel­pen auteurs om hun rele­van­te ken­nis ver­der te ver­sprei­den. Heeft u een manu­script, publi­ca­tie­voor­stel of een idee voor een uit­ga­ve? Mail dan Tie­ne­ke Ver­heij­en, uit­ge­ver voor het soci­aal domein: t.verheijen@vangorcum.nl. Of kijk eerst op vangorcum.nl/publicatievoorstel.

Snel en betrouwbaar je vakkennis op peil

(Jeugd)hulpverleners, cli­ën­ton­der­steu­ners, maat­schap­pe­lijk en soci­aal wer­kers, ver­pleeg­kun­di­gen en ande­re zorg­pro­fes­si­o­nals bie­den wij vak­in­for­ma­tie in de vorm van boe­ken, tijd­schrif­ten en ken­nis­mid­da­gen. Voor onder meer de vol­gen­de thema’s:

 • jeugd­zorg
 • zorg aan men­sen met (lich­te) ver­stan­de­lij­ke beper­kin­gen
 • oude­ren­zorg
 • (inclu­sie­ve) hulp­ver­le­ning
 • pro­fes­si­o­ne­le ont­wik­ke­ling, waar­on­der medi­sche ethiek
 • coa­ching, com­mu­ni­ca­tie en super­vi­sie
 • mana­ge­ment in de publie­ke sec­tor
 • logo­pe­die
 • reva­li­da­tie

Ons com­ple­te aan­bod voor het soci­a­le domein vindt u in onze web­win­kel.