Zorgcommunity

Koninklijke Van Gorcum: Launch Partner van Zorgcommunity

Kennisverspreiding is onze middle name

Uit­ge­ve­rij Van Gor­cum gaat een unie­ke samen­wer­king aan met het nieu­we plat­form Zorg­com­mu­ni­ty, voor en door pro­fes­si­o­nals in de zorg. Dit is een ini­ti­a­tief van Rem­co Mos­tert­man, oprich­ter van HRcom­mu­ni­ty en Jaap Jan Brou­wer, mede-oprich­ter van Kop­lo­pers in de Zorg.

Zorg­com­mu­ni­ty wil het nu nog sterk ver­splin­ter­de zorg­land­schap meer ver­bin­den. De com­mu­ni­ty nodigt zorg­pro­fes­si­o­nals, koe­pels, ken­nis­in­sti­tu­ten, start-ups, weten­schap­pers en bestuur­ders uit om ken­nis en erva­rin­gen uit te wis­se­len en samen stap­pen te zet­ten naar een meer toe­komst­be­sten­di­ge zorg.

Voor dit doel zijn er Meetups en wordt er hard gewerkt aan een sta­te-of-the-art com­mu­ni­ty por­tal, waar je ken­nis en infor­ma­tie kunt plaat­sen, vin­den, ana­ly­se­ren, ver­rij­ken, gebrui­ken en delen. En waar nieu­we stap­pen gezet wor­den, want Zorg­com­mu­ni­ty is een broed­plek voor inno­va­tie in de zorg. Meer infor­ma­tie over Zorg­com­mu­ni­ty vind je in deze kick-off-video.

Konink­lij­ke Van Gor­cum helpt Zorg­com­mu­ni­ty om op te star­ten. “Een stra­te­gi­sche keu­ze: Zorg­com­mu­ni­ty ver­te­gen­woor­digt de zorg­a­gen­da van de toe­komst. En is tevens een inno­va­tie­ve en inter­ac­tie­ve manier om onze ken­nis en con­tent rond­om de zorg een cen­tra­le stra­te­gi­sche onli­ne plek te geven. Het Neder­land­se zorg­land­schap krijgt hier vorm en wij als infor­ma­tie­pro­fes­si­o­nals wil­len hier een pro­mi­nen­te rol in spe­len.” Aldus Tie­ne­ke Ver­heij­en, uit­ge­ver voor het Soci­aal Domein.

Van Gor­cum bestaat 217 jaar en is een inno­va­tie­ve en moder­ne pro­du­cent en uit­ge­ver van con­tent. Met haar con­tent en ken­nis wil zij een vol­waar­di­ge spe­ler zijn in de nieu­we eco­no­mie van waar­den delen en samen leren en groei­en. Hier­bij zijn onli­ne media een steeds belang­rij­ker kanaal en podi­um voor de uit­ge­ve­rij.

Sinds jaren is Van Gor­cum een inhou­de­lijk expert op het gebied van het soci­a­le domein, met name in de zorg. Met veel ken­nis, exper­ti­se, con­tent en auteurs die mee kun­nen bou­wen aan Zorg­com­mu­ni­ty. Anders­om kan de uit­ge­ver in Zorg­com­mu­ni­ty zien wel­ke idee­ën en trends er leven in de zorg. En dat inspi­reert weer tot nieu­we titels die haar posi­tie in het soci­aal domein ver­der ver­ster­ken.

Lees meer over de bij­dra­ge die Van Gor­cum levert in dit inter­view met Tie­ne­ke Ver­heij­en, uit­ge­ver voor het Soci­aal Domein. Al een uit­geefidee of een publi­ca­tie­voor­stel? Mail dan naar t.verheijen@vangorcum.nl.